Pareus Adatvédelmi Útmutató

A. Az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalma

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az adatvédelem kérdése nagy jelentőséggel bír az ügyvezetésünk számára.

Jelen Adatvédelmi Útmutatóból megtudhatja, hogyan kezeljük a számunkra megadott személyes adatokat, amikor az internetes oldalunkat és az ahhoz tartozó szolgáltatásokat használja. Továbbá azt is megtudhatja, hogy az Ön személyes adatainak védelmét hogyan biztosítjuk.

Adatvédelmi Útmutatókban többek között az alábbi pontokat fejtjük ki bővebben:

 • milyen személyes adatokat dolgozunk fel;
 • milyen célból dolgozzuk fel ezeket az adatokat;
 • mely jog alapján dolgozzuk fel ezeket az adatokat;
 • ezen adatok feldolgozására vonatkozóan Önt milyen jogok illetik meg.

A Habona Invest GmbH a személyes adatok feldolgozását elvégző adatkezelőként számtalan műszaki és szervezeti intézkedést hozott annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelmét lehetőleg hiánytalanul biztosítsa. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy az internetalapú adatátvitelnek alapvetően lehetnek hiányosságai a biztonság terén, így a teljes védelmet nem lehet garantálni.    

Az Adatvédelmi Útmutatónkban bekövetkező bármely változtatás esetén frissítjük az oldalunkat, hogy Önt folyamatosan tájékoztatni tudjuk arról, hogy a Habona Invest GmbH mely adatokat kezeli és használja.

B. Fogalommeghatározások

Adatvédelmi Útmutatónk olyan kifejezéseket használ, melyeket az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) is használ. Annak érdekében, hogy Adatvédelmi Útmutatónk értelmezését egyszerűbbé tegyük, ebben a bekezdésben elsősorban a fogalmak magyarázatait fogja megtalálni.

1. Személyes adatok, érintett személy

Személyes adatnak tekintendő bármely információ, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „érintett személyre”) vonatkozik.

Azonosíthatónak tekintjük azt a természetes személyt, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatnak számítanak például: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító szám, banki adatok, jövedelem nagysága, IP-cím, személyautó rendszáma, vásárlók adatai az általuk lebonyolított rendelésekre vonatkozóan, ajánlólevelek, politikai nézetek.

2. Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása alatt a tárolt személyes adatok megjelölését értjük, jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

4. Adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

5. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében a személyes adatokat kezeli.

6. Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

7. Harmadik fél

A harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

8. Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

C. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) értelmében a www.pareus.it weboldalon az adatok feldolgozását az alábbi adatkezelő végzi:

Pareus GmbH
Zum Talfergries 2
39100 Bozen OLASZORSZÁG

Felelős tanács:

Elnök: Konrad Palla
Alelnök: Johannes Palla
Tag: Guido Küther

Telefon: +49 (0)69/566089160
E-Mail: info@pareus.it

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban kérdései merülnének fel, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a datenschutz@pareus.it e-mail címen keresztül.

D. Hosting

Honlapunk üzemeltetése webszerveren keresztül történik, melyet az

MD-Netdesign
Leipziger Straße 177
01127 Dresden

E-Mail: info@md-netdesign.de
Weboldal: www.md-netdesign.de

végez.

E. Milyen személyes adatokat gyűjtünk össze a felhasználóktól a weboldalon?

A velünk való kapcsolatfelvétel keretében (pl. a weboldalunk megnyitásával, a kapcsolatfelvételi nyomtatványon elküldött adatok megküldésével vagy egy e-mail küldésével) személyes adatokat gyűjtünk össze.

 

1. A weboldalunk által automatikusan tárolt adatok

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: Weboldalunk összes felkeresését naplózzuk. Ebben mentésre kerülnek az IP-címek, a felkeresés időpontja, az átvitt adatmennyiség, a jelentés, hogy a felkeresés sikeres volt-e, a felhasznált böngésző, valamint az adott számítógép operációs rendszerének típusa. Ezen kívül mentésre kerülnek azok a weboldalak, amelyekről Ön a mi internetes oldalunkra jutott és azok a weboldalak is, amelyeket Ön a mi weboldalunkon keresztül nyitott meg.

Ezek az adatok önmagukban véve meghatározott személyhez sem köthetők. Az adatok személyekhez való hozzárendelése azonban nem áll érdekünkben. Ennek ellenére ezek az adatok az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) értelmében személyes adatoknak tekintendők, mivel legalábbis elméletileg az Ön internetes szolgáltatójának közreműködésével lehetséges lenne a közvetített IP-cím alapján az internetkapcsolat tulajdonosának felkutatása, amelyről a mi oldalunk megnyitásra került.

A feldolgozás jogi alapja: Ezeket az adatokat a weboldalunk stabilitásának és működésének javítására irányuló jogos érdekünk alapján kezeljük. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont).

A feldolgozás célja: Az IP-cím ideiglenes tárolása azért szükséges, hogy a weboldal az Ön számítógépén megjelenhessen. Ehhez a felkeresés időtartama alatt tárolni kell az Ön IP-címét. A naplóadatok tárolására azért kerül sor, hogy a weboldal működőképessége biztosított legyen. Fenntartjuk magunknak a jogot ezen adatok utólagos ellenőrzésére, amennyiben konkrét jogsértő magatartásról szerzünk tudomást, ill. az esetleges támadások kivédése és a támadások büntetőjogi felelősségre vonása érdekében. A naplófájlokat az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használjuk fel és azokat harmadik fél számára nem továbbítjuk.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat akkor töröljük, amikor összegyűjtésük a céljuk elérése szempontjából már nem szükséges. A naplófájlokat legkésőbb egy hónap után töröljük.

 

2. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése, amikor Ön kapcsolatba lép velünk

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: Ha Ön egy adott kérésének tisztázása érdekében kapcsolatba lép velünk, összegyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön eközben a rendelkezésünkre bocsát.

Ha Ön a kapcsolatfelvételi adatlapunkat használja, eltároljuk e-mail címét. Amennyiben Ön a telefonos kapcsolatfelvételt részesíti előnyben, úgy a telefonszámát és a visszahívás kívánt időpontját is megadhatja. Ezen felül Önnek lehetősége van arra, hogy vezeték- és utónevét önkéntesen megossza velünk.

Ön közvetlenül e-mailen vagy postai úton is felveheti a kapcsolatot velünk. Mindkét esetben tároljuk azokat az adatokat, melyeket Ön ily módon, önkéntesen közöl velünk.

A feldolgozás jogi alapja: Ezeket az adatokat mi az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében az Ön hozzánk intézett kérelmének feldolgozására irányuló jogos érdekünk alapján elmentjük. Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi nyomtatványt használja, hogy termékeinkről tájékoztatást kapjon, úgy az e célból történő feldolgozás során szintén támaszkodhatunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontjára (ami a szerződés teljesítésére ill. előkészítésére vonatkozik).

A feldolgozás célja: Személyes adatait csak kapcsolatfelvételre használjuk az Ön kérésének tisztázása keretében. Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon keresztül megadta számunkra vezeték- és utónevét, mi ezeket az adatokat kizárólag az Ön személyes megszólítására használjuk fel válaszunkban.

Az adatkezelés időtartama: Ezeket az adatokat alapvetően töröljük, amint az Ön kérése tisztázásra került. Kérésének tartalmától függően azonban esetlegesen eleget kell tennünk dokumentációkészítési kötelezettségünknek, melynek keretében a továbbított adatokat hosszabb időn keresztül is tárolnunk kell.

3. Az a brosúra megrendelése keretében történő adatfeldolgozás

Az általunk feldolgozott személyes adatok: Amennyiben Ön a weboldalunkon rendeli meg az információs csomagunkat vagy a brosúránkat, úgy mindig elkérjük az Ön e-mail címét és az Ön telefonszámát (kötelező mezők). Amennyiben Ön ezeket a dokumentumokat postai úton szeretné megkapni, úgy a postai küldeményhez szükséges cím és névadatok megadását kérjük Öntől. Az e-mail-küldemény választása esetén is lehetősége van önkéntes alapon megadni részünkre vezeték- és keresztnevét, hogy Önt személyesen szólíthassuk meg.

Ezen felül a feliratkozási folyamat során dokumentációs céllal elmentjük az Ön regisztrációjának dátumát és pontos idejét, valamint az Ön IP-címét, hogy a kéretlenül küldött e-mailekkel kapcsolatosan érkezett esetleges kifogást ellenőrizni tudjuk.

Az e-mail cím megadása az elküldéshez elengedhetetlen. Amennyiben Ön postai úton történő kézbesítést szeretne, úgy a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az Ön kérvényének visszaigazolását. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban (például nagyobb rendelési mennyiségek esetén) felvegyük Önnel a kapcsolatot.

Reklám célú telefonos megkeresések: Telefonszámának megadása kötelező. Brosúránk olyan átfogó és gondosan összeállított anyagot tartalmaz, melyet szívesen rendelkezésére bocsátunk azon potenciális ügyfeleink részére, akik komolyan érdeklődnek a Pareus üdülő ingatlanok megvásárlása iránt. Ezért ezt csak telefonszámának megadását követően tudjuk az Ön rendelkezésére bocsátani, hogy a dokumentumok kézhezvétele után telefonon is tájékoztatni tudjuk a Pareus üdülő ingatlanokról. A reklám célú telefonhívásokat az álatunk megbízott hármadik fél is lebonyolíthatja, aki Önnnek magyar nyelven átfogó tájékoztatást nyújt. Önt telefonon a Habona Invest GmbH vagy a Sinus-Fair Consulting Kft., Veszprém munkatársai kereshetik meg.

Az Ön e-mail címének és telefonszámának ellenőrzése: Az első reklám célú telefonhívás előtt kötelességünk ellenőrizni az Ön telefonszámát. Emiatt telefonszámának megadását követően egyszeri alkalommal és röviden megkeressük Önt, hogy a kapott adatokat ellenőrizhessük, mely a későbbi reklám célú hívástól függetlenül és külön történik.

Az Ön e-mail címének ellenőrzése egy ún. double opt-in (dupla e-mail megerősítéses) mail segítségével történik. Ebben az Ön e-mail címének megerősítésére kérjük. Ilyen módon kerül megakadályozásra, hogy valaki helytelen e-mail címet adjon meg.

Jogi alap, adatfeldolgozás célja és adattörlési határidők: Ezeket az adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a pontja szerint a reklám célú dokumentumok küldésére vonatkozó nyilatkozat és a reklám célú telefonos megkeresésre vonatkozó nyilatkozat alapján dolgozzuk fel. Ebben szerepelnek az adatfeldolgozás céljai is. Az Ön adatait addig tároljuk, ameddig azokra az adatbekérés céljából már nincs szükség, illetve a felénk irányuló esetleges igényekkel szembeni védekezés céljából legfeljebb három évig.

Külső hírlevél küldő szolgáltató, Mailchimp, igénybevétele: A double opt-in mail e-mailben való elküldésére a “MailChimp” amerikai vállalatot, Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA, vesszük igénybe, mellyel az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikk (3) bek. 1. pontja szerint Adatfeldolgozási Szerződést kötöttünk. A hírlevél küldő szolgáltató adatvédelmi megállapodását a következő linken tekintheti meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/ . The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp rendelkezik az Adatvédelmi Pajzs szerinti tanúsítvánnyal és ezért garanciát nyújt arra, hogy az európai adatvédelmi szintet betartja (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). A hírlevél küldő szolgáltató az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. f. pontja szerinti jogos érdekünk alapján egy felhasználóbarát és biztos hírlevél küldő rendszernél működik.

4. Hírlevél

Honlapunkon keresztül Önnek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. A hírlevél körülbelül havonta egyszer vagy kétszer jelenik meg. A hírlevél a következő témákban nyújt Önnek tájékoztatást: információk a Pareus-ról, információk az építési projektről és az építkezés menetéről, információk a Pareus nyaraló ingatlanok értékesítéséről, információk a Pareus nyaraló ingatlanok bérbeadásáról, a Pareus nyaraló ingatlanok bérlésével kapcsolatos információk és ajánlatok, információk a Pareus termékeiről, akciók (pl.: születésnapi ajánlatok), Pareus-nyereményjáték, turisztikai információk Caorle-ról és információk az együttműködő partnerekről.

A hírlevelünkre való feliratkozáshoz az úgynevezett double-opt-in eljárást alkalmazzuk. Így Ön a feliratkozást követően kapni fog egy e-mailt, melyben arra kérjük, hogy a feliratkozását igazolja vissza. Ily módon biztosítjuk azt, hogy senki se tudjon idegen e-mail címről feljelentkezni.

A következőkben leírt adatkezelésekhez Ön a feliratkozás keretében hozzájárulását adja, ahol hivatkozunk a jelen Adatkezelési Útmutatóra, valamint az Ön visszavonáshoz való jogára.

Az adatgyűjtés leírása: Mi azokat az adatokat gyűjtjük össze, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon rendelkezésünkre bocsát, és amelyekkel mi az Ön feliratkozását dokumentálni tudjuk.

Ezen felül statisztikai adatokat is gyűjtünk az Ön olvasási szokásainak kiértékeléséhez. Ez egy kb. 1x1 pixel nagyságú, láthatatlan képfálj, egy úgynevezett konverziós követőkód (tracking pixel) segítségével történik. Ezek a képek a hírlevél megnyitásakor a szerverről lehívásra kerülnek, mely megadja a megnyitási és kattintási arányokat. Ha nem engedélyezi a képek megjelenítését az e-mail rendszerében, nem tudjuk meghatározni, nyitotta meg a hírlevelet vagy sem.

Az adatfeldolgozás jogi alapja, mértéke és célja: Azok az adatok, melyeket Ön a feljelentkezés során a rendelkezésünkre bocsát a következők: vezeték- és utónév, e-mail cím és telefonszám. E-mail címének megadása a hírlevél megküldése szempontjából kötelező. Ezen kívül Ön szabadon dönthet arról, hogy megadja-e számunkra a vezeték- és utónevét, ill. telefonszámát, hogy személyre szabott hírlevelet tudjunk küldeni az Ön számára vagy kivételes esetekben fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulásával a hírlevelek megküldése céljából dolgozzuk fel (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pont).

A feliratkozási folyamat alatt ezen kívül dokumentáció készítése céljából elmentjük a regisztráció dátumát és időpontját, valamint az Ön IP-címét. Ezeket az adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján kezeljük, mivel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai értelmében az Ön hozzájárulását tudnunk kell bizonyítani.

Statisztikai adatokat is gyűjtünk az Ön olvasási szokásainak kiértékelése céljából, hogy személyre szabott és az Ön érdeklődési körének megfelelő hírlevelet tudjuk küldeni az Ön számára. Az Ön hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pont) feldolgozott információk közül az alábbiak tartoznak ide:

 • a hírlevél megnyitásra kerül-e és ha igen, mely időpontban
 • a hírlevélen belül Ön melyik linkekre kattint rá
 • milyen gyakran és melyik időpontban kattint rá ezekre a linkekre
 • milyen rendszert és milyen böngészőt használ
 • az Ön IP-címe

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, míg Ön a számunkra adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A leiratkozott e-mail címeket azonban, mielőtt törölnénk, még legfeljebb 3 éven keresztül kezelhetjük, hogy az egykor számunkra adott hozzájárulást igazolni tudjuk. Ezeknek az e-mail címeknek a kezelése ebben az esetben az esetlegesen velünk szemben támasztott jogi igények elhárításának céljára korlátozódik.  

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembevételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

Címzett: A hírlevelek kiküldése a következő hírlevélküldő szolgáltatón keresztül történik: Rocket Science Group amerikai vállalat, „MailChimp“, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. A hírlevélküldő szolgáltatóval kötött adatvédelmi megállapodást a következő linken tekintheti meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. A Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp rendelkezik a Privacy-Shield-egyezmény tanúsítványával és ennek megfelelően garantálja azt, hogy az európai adatvédelmi előírások által meghatározott szintet tartja (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). A hírlevélküldő szolgáltató a mi jogos érdekünk alapján az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében egy felhasználóbarát és biztonságos hírlevél küldő rendszert alkalmaz. A MailChimp-pel szerződést kötöttünk az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikk (3) bek. 1. mondata értelmében a megbízások feldolgozására vonatkozóan.

5. A nyereményjátékban való részvétel

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: A nyereményjáték keretében alkalmanként gyűjtünk adatokat. Normál esetben ez az Ön vezeték- és utónevét, valamint e-mail címét érinti. További információkat és a nyereményjáték pontos leírását, illetve adott esetben további információkat a továbbiakban általunk összegyűjtött személyes adatokról az adott részvételi feltételekben talál.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: Az Ön nyereményjátékban való részvételének keretében mindig kérjük az Ön adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulást. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pont).

Az adatfeldolgozás célja: Az Ön adatait annak érdekében dolgozzuk fel, hogy részt tudjon venni a nyereményjátékban és hogy reklámtevékenységet folytassunk. Azzal, hogy Ön hozzájárul e reklámanyagok megkapásához, ellenszolgáltatásként Önnek lehetősége nyílik a nyereményjátékban való részvételre. Ezeknek a reklámanyagoknak a részét képezik az e-mailen vagy postai úton megküldött információs anyagok is.

További információkat az adott részvételi feltételekben talál.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, míg Ön a számunkra adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembevételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

6. Kötelező érvényű foglalás

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: A foglalás keretében az alábbi adatokat gyűjtjük össze Öntől: vezeték- és utónév, teljes levelezési cím, az Ön e-mail címe, telefonszáma, állampolgársága, születési dátuma, adószáma, valamint az ingatlan, melyet le szeretne foglalni.

Az adatfeldolgozás jogi alapja és célja: Az Ön adatait az előszerződés (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont) és az adásvételi szerződés megkötésének előkészítése érdekében dolgozzuk fel. Az adatfeldolgozás csak ezeket a célokat szolgálja. Ezekre az adatokra csak azért van szükségünk, hogy az Ön szerződését és az ahhoz tartozó dokumentumokat el tudjuk készíteni és el tudjuk juttatni Önhöz.

Az Ön ajánlatkérésének feldolgozásához szükségünk van legalább az Ön vezeték- és utónevére, a teljes levelezési címére és e-mail címére. Amennyiben Ön a többi adatot, mint például az adószámát, nem szeretné azonnal megadni, úgy ezeket az adatokat utólag fogjuk elkérni, mivel a szerződéskötéshez ezekre az adatokra is szükség van.

Amennyiben Ön hozzájárult a hírlevelünk megküldéséhez, úgy adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján dolgozzuk fel. Az adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a hírlevél megküldése keretében jelen Adatvédelmi Útmutató D.4. pontjában talál.

Az adatkezelés időtartama: A foglalás keretében tároljuk az Ön adatait a Pareus nyaraló ingatlanok értékesítési szakaszában. Amennyiben az adásvételi szerződés létrejön, az értékesítési szakaszt követően is folytatjuk az Ön adatainak tárolását, de arról külön tájékoztatjuk Önt még egyszer.

Visszavonás lehetősége: Amennyiben Ön hozzájárult személyes adatainak reklám célú feldolgozásához, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A visszavonáshoz való jog figyelembevételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

F. A technikai okokból szükséges sütik

A cookiek (vagy sütik) olyan szöveges fájlok, melyeket a weboldal szolgáltatója a weboldal felhasználójának számítógépén elment és egy újabb felkeresés alkalmával a felhasználón keresztül újra lehív, hogy az interneten való navigálást vagy a tranzakciókat megkönnyítse vagy a felhasználói magatartásról információkhoz jusson.

A sütik az Ön gépén kerülnek elmentésre és onnan a mi oldalunkra kerülnek közvetítésre. Az Ön internetes böngészőjében történő beállítások megváltoztatásával Ön deaktiválni vagy korlátozni tudja a sütik közvetítését. A már elmentett sütik bármikor kitörölhetők. Ez automatikusan is történhet.

A technikai okokból szükséges sütik elkerülhetetlenek ahhoz, hogy a weboldalunk az Ön gépén megjelenhessen. A technikai okokból szükséges sütik által begyűjtött adatokat nem használjuk felhasználói profilok készítésére.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a technikai okokból szükséges sütik vonatkozásában jogos érdekünk egy felhasználóbarát weboldal működtetése miatt az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont értelmében.

Ezek részletekbe menő működéséről tájékozódjon az Ön böngészőprogram-készítőjének használati útmutatójából. Az alábbi programok esetében itt találja meg ezeket:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Azonban felhívjuk figyelmét, hogy sütik nélkül a weboldalunk egyes funkciói vagy szolgáltatásai lehetséges, hogy nem fognak megfelelően működni.

A technikai okokból szükséges sütik mellett olyan sütiket is alkalmazunk, melyekre technikai okokból nincs szükség, de például marketing célokra használjuk őket. Ezekről a következő bekezdésekben olvashat bővebben.  

G. A Google Analytics alkalmazása és sütik használata a Google Analytics alkalmazáson keresztül

Honlapunkon a Google Analytics szolgáltatását alkalmazzuk, ami a Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow St. Dublin, D04 E5W5, Ireland, ("Google") weboldal elemző szolgáltatása, mely jogos érdekünkben az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont értelmében optimalizálási- és marketing célokból a felhasználói magatartás statisztikai elemzését végzi el.

A Google Analytics sütiket használ, melyek az Ön segítségével lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Az Ön weboldal használatáról a sütik által létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére továbbítják és ott tárolják. Az adatok közvetítése a Google LLC. Amerikai Egyesült Államokban található szerverére is történhet.

Ez a honlap a Google Analytics szolgáltatást kizárólag az "_anonymizeIp()" funkcióval veszi igénybe, ami az IP-cím anonimizálását, az IP-cím lerövidítésével biztosítja és így kizárja a webtulajdonos közvetlen azonosíthatóságát. Ennek a funkciónak köszönhetően a Google már az Európai Unió tagországaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országokban lerövidíti az Ön IP-címét. Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy először továbbítják a teljes IP-címet a Google szerverére az Amerikai Egyesült Államokba és majd csak ott rövidítik le azt.

Az általunk adott megbízás alapján a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy a weboldal használatát kiértékelje, és ez alapján jelentést készítsen a weboldalon észlelhető aktivitásról és további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos, szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A Google Analytics szolgáltatása keretében az Ön internetes böngészője által továbbított IP-címet a Google többi adataival nem vezetik össze.  

A sütik tárolását a saját internetes böngésző szoftverének beállításaiban bármikor megakadályozhatja, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a weboldalnak nem minden funkcióját lehet használni teljes mértékben. Ezen kívül a sütik által közvetített adatokat és az Ön weboldal használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét is) a Google számára valamint ezen adatok feldolgozását a Google-n keresztül Ön bármikor megakadályozhatja, amennyiben Ön az alábbi linkre kattintva letölti és telepíti a Browser-Pulgin programot: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Browser-Pulgin program alternatív megoldásaként vagy a mobil eszközökre készített internetes böngészőprogramon belül kattintson a következő Link-re, hogy telepíteni tudja az opt-out-süti-t, amely a Google Analytics működését a jövőben ezen a weboldalon megakadályozza (ez az opt-out-süti csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domain-re alkalmazható; ha ebben a böngészőprogramban ki akarja törölni a számítógépén tárolt sütiket, akkor kattintson újból a következő linkre: Google Analytics deaktivieren)

Arra az esetre, ha sor kerül személyes adtok közvetítésére a Google LLC részére, melynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, a Google LLC. rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Megállapodás, a „Privacy Shield“ tanúsítványával, mely az Európai Unióban érvényes adatvédelmi szint betartását garantálja. Az aktuális tanúsítvány itt megtekinthető: http://www.privacyshield.gov/list

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikk (3) bek. 1) pont értelmében a Google-lal kötöttünk egy megállapodást a megbízások feldolgozására vonatkozóan.

A Google Analytics által használt felhasználói adatok mértékére vonatkozóan további információkat közvetlenül a Google honlapján talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

H. A Google Fonts alkalmazása és sütik használata a Google Fonts alkalmazáson keresztül

Jelen weboldal Google Fonts alkalmazást használja, mely a Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow St. Dublin, D04 E5W5, Ireland, ("Google") egyik szolgáltatása. Itt különböző betűtípusok közül lehet választani, melyeket a Google rendelkezésre bocsát és melyek az oldalunk meglátogatása alkalmával a Google szerveréről az Ön gépére letöltésre kerülnek. Ebből a célból az Ön által használt böngészőprogramnak kapcsolatot kell teremtenie a Google szerverével. Itt is előfordulhat, hogy személyes adatok közvetítésére kerül sor a Google LLC. Amerikai Egyesült Államokban található szerverére.

A Google megszerzi legalább az IP címét és az oldal címét, melyről Ön átirányításra került és ezeket az adatokat összesített formában elemzi ki. Ily módon a Google például megállapítja, hogy az egyes betűtípusok mennyire kedveltek az interneten. A Google Fonts a Google információi szerint nem használ sütiket és nem fésüli össze az adatokat más Google szolgáltatás adataival.

A Google Fonts alkalmazása jogos érdekünk alapján az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont értelmében történik a weboldalunk megfelelő megjelenése céljából.

Arra az esetre, ha sor kerül személyes adtok közvetítésére a Google LLC részére, melynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, a Google LLC. rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Megállapodás, a „Privacy Shield“ tanúsítványával, mely az Európai Unióban érvényes adatvédelmi szint betartását garantálja. Az aktuális tanúsítvány itt megtekinthető: http://www.privacyshield.gov/list

A Google Fonts-ra vonatkozóan további információkat a http://fonts.google.com/about és a Google Adatvédelmi Nyilatkozatában talál: http://policies.google.com/privacy?gl=de

I. Google AdWords és sütik használata a Google AdWords alkalmazáson keresztül

Honlapunkon Google AdWord hirdetéseket használunk. A Google AdWords a Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow St. Dublin, D04 E5W5, Ireland, (“Google”) hirdetési programja.

A Google AdWords egy úgynevezett Conversion-Tracking-et használ, mely során egy sütit telepítenek az Ön számítógépére, ha Ön rákkantint a Google által indított hirdetések egyikére.

Ezek e sütik 30 nap után érvényüket veszítik. Ha Ön a mi honlapunk bizonyos oldalait felkeresi, akkor a Google és mi is észleljük, hogy Ön rákattintott a hirdetésre és átirányításra került erre az oldalra.

A Conversion-sütik segítségével nyert információk arra szolgálnak, hogy a honlapunk használatáról statisztikát tudjunk készíteni. Megtudhatjuk például azon felhasználók számát, akik rákattintottak egy hirdetésre. A reklámkampányok adatainak vonatkozásában meg tudjuk állapítani, hogy a különböző reklámeszközök mennyire sikeresek. Ezzel követni tudjuk az érdeklődést, hogy Önök számára érdekes reklámokat készítsünk és az oldal reklámanyagát optimalizálni tudjuk, így téve még vonzóbbá weboldalunkat az Önök számára. Olyan információk azonban nem kerülnek a birtokunkba, amelyekkel a felhasználókat azonosítani tudjuk.

A Conversion-sütik telepítése az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik.

A Google AdWords használatával az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Nincs befolyásunk a Google által összegyűjtött adatok mennyiségére és további felhasználására, ezért tudásunknak megfelelően tájékoztatjuk Önt: A kapcsolat létesítése által a Google információkat szerez arról, hogy Ön az internetes oldalunk megfelelő részét felkereste vagy rákattintott a hirdetésünkre. Amennyiben Ön regisztrálta magát a Google valamely szolgáltatására, úgy a Google az Ön elérhetőségén keresztül be tudja sorolni a látogatást. Ha azonban Ön nem regisztrálta magát a Google-nél, vagy nincs bejelentkezve, fennáll annak a lehetősége, hogy a szolgáltató az Ön IP címéről tudomást szerez és elmenti.

Arra az esetre, ha sor kerül személyes adtok közvetítésére a Google LLC részére, melynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, a Google LLC. rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Megállapodás, a „Privacy Shield“ tanúsítványával, mely az Európai Unióban érvényes adatvédelmi szint betartását garantálja. Az aktuális tanúsítvány itt megtekinthető: http://www.privacyshield.gov/list

Visszavonás lehetősége: A fenti bekezdésben leírtak szerint, internetes böngészőjének megfelelő beállításával a sütik telepítését Ön bármikor megakadályozhatja. Amennyiben Ön ezt teszi, úgy Ön nem kerül bele a Conversion-Tracking statisztikákba. Kattintson a következő Link-re, hogy telepíteni tudja az opt-out-sütit, amely a Google AdWords működését a jövőben ezen a weboldalon megakadályozza (ez az opt-out-süti csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domain-re alkalmazható; ha ebben a böngészőprogramban ki akarja törölni a számítógépén tárolt sütiket, akkor kattintson újból a linkre).  

I. Facebook Pixel (Facebook képpont)

Online kínálatunkon belül a Facebook közösségi média ún. „Facebook Pixel“ kódját használjuk, melyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. ha az Ön lakóhelye Európában van, akkor a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, (továbbiakban: “Facebook”) üzemelteti.

A Facebook Inc. rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Megállapodás, a „Privacy Shield“-tanúsítványával, mely az Európai Unióban érvényes adatvédelmi jog betartását garantálja. (http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

A Facebook Pixel segítségével a Facebook-nak lehetősége van arra, hogy Önt, mint a mi online ajánlatunk látogatóját a hirdetések (ún. „Facebook-Ads”-ek) célcsoportjaként határozza meg. Ennek megfelelően a Facebook Pixelt arra használjuk, hogy az általunk feladott Facebook-Ads hirdetések csak azokhoz a Facebook felhasználókhoz juthassanak el, akik érdeklődtek online ajánlatunk iránt vagy bizonyos jellemzőket mutatnak (pl. érdeklődést mutatnak bizonyos témák vagy termékek iránt, melyeket a felkeresett weboldalon beállítottak), amiket mi a Facebook felé közvetítünk (ún. „Custom Audiences”). A Facebook Pixelek segítségével biztosítani szeretnénk azt is, hogy Facebook hirdetéseink a felhasználók potenciális érdeklődési körének megfeleljenek, és ne zaklatásként hassanak. A Facebook Pixelek segítségével a statisztikai és piackutatási célok meghatározására további következtetéseket tudunk levonni a Facebook hirdetéseink hatékonyságára vonatkozóan, melyekből látjuk, hogy a felhasználó a Facebook-hirdetésre való kattintást követően át került-e a weboldalunkra (ún. „Conversion”). A Facebook Pixelek alkalmazása jogos érdekünk alapján az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont értelmében történik.  

A Facebook Pixel a weboldalunk felkeresésekor közvetlenül a Facebookon keresztül kapcsolódik és elmenthet egy sütit az Ön gépére. Ha Ön később bejelentkezik a Facebookra vagy bejelentkezett állapotban felkeresi a Facebookot, úgy online ajánlatunk meglátogatásáról az Ön profiljában feljegyzés készül. Az Önről szerezett adatok számunkra anonimek, vagyis nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználó identitására vonatkozóan. Mivel a Facebook adatai mentésre és feldolgozásra kerülnek, így az adott felhasználói profilhoz való hozzáférés lehetségessé, illetve saját piackutatási- és reklámcélokra felhasználhatóvá válik. Amennyiben adatkiegyenlítés céljából adatokat kellene szolgáltatnunk a Facebook számára, úgy azokat helyben, már a böngészőben kódoljuk és csak azt követően küldjük el a Facebooknak egy biztonságos http-kapcsolaton keresztül. Ez csak azzal a céllal történik, hogy a Facebook által ugyanúgy kódolt adatokat kiegyenlítsük.

Az adatok Facebook által történő feldolgozása a Facebook adatfeldolgozási irányelve keretében történik. Ennek megfelelően a Facebook Ads-ről általános útmutatást a Facebook Adatfelhasználási Irányelvében talál: www.facebook.com/policy.php. A Facebook Pixelekre és azok működésére vonatkozó speciális információkat és részleteket a Facebook Súgójában talál: http://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Visszavonás lehetősége: Kattintson a következő Link-re, hogy telepíteni tudja az opt-out-sütit, amely a Facebook adatrögzítését a jövőben ezen a weboldalon megakadályozza: Facebook-Opt-Out. (ez az opt-out-süti csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domain-re alkalmazható; ha ebben a böngészőprogramban ki akarja törölni a számítógépén tárolt sütiket, akkor kattintson újból a linkre).

Annak beállítása érdekében, hogy mely reklámhirdetések jelenjenek meg a Facebook fiókjában, fel tudja keresni a Facebook által készített oldalt és ott követni tudja a használat alapú hirdetések beállításaira vonatkozó útmutatót: www.facebook.com/settings. Ezek a beállítások platformtól függetlenek, ami azt jelenti, hogy minden készüléken, azaz asztali számítógépen vagy mobil eszközökön is alkalmazhatók.

K. Közösségi média plugin

Weboldalunkon úgynevezett közösségi média plugin-okat („Social Plugin”) használunk. Jelenleg ezek a plugin-ok a Facebook és a Twitter szolgálatában állnak. Ezeken a plugin-okon keresztül lehet az adatokat, mint ahogy a személyes adatokat is, az amerikai szolgáltatóknak elküldeni és adott esetben általuk felhasználni.

Személyes adatok védelmét biztosító eszközök, Shariff megoldások

Az Adatkezelő maga nem rögzíti a személyes adatokat a közösségi média plugin-okon keresztül és nem tart nyilván adatokat azok használatáról. Annak megakadályozása érdekében, hogy a felhasználói adatok az Ön tudomása nélkül az amerikai szolgáltatók számára továbbításra kerüljenek, úgynevezett Shariff megoldásokat alkalmazunk.

További információkat a Shariff megoldásokkal kapcsolatban a Heise Medien Gmbh & Co. KG szolgáltató oldalain talál: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

A Shariff megoldás gondoskodik arról, hogy az egyes közösségi média plugin-ok szolgáltatói számára ne lehessen a személyes adatokat továbbítani, ha felkeresik a weboldalunkat. Csak ha rákattint a közösségi média plugin-ok egyikére, akkor lehet az adatokat a szolgáltató számára elküldeni és ott tárolni.

A szolgáltatók hozzáférése az adatokhoz

A szolgáltató csak akkor jut információhoz, ha Ön az ajánlatunk megfelelő aloldalát megnyitotta. Ehhez nem kell, hogy Önnek felhasználói fiókja legyen ennél a szolgáltatónál és bejelentkeznie sem kell. Ha azonban Ön a szolgáltatónál bejelentkezett, akkor ezeket az adatokat közvetlenül az Ön felhasználói fiókjához rendelik hozzá. Ha Ön a közösségi média plugin-ok egyikére rákattint és például az oldalt tovább linkeli, akkor a szolgáltató ezt az információt is elmenti az Ön felhasználói fiókjában és erről nyilvánosan értesíti az Ön kapcsolatait.

Ha Ön a szolgáltatónál nem szeretné, hogy a profilja Önhöz legyen rendelve, akkor a közösségi média plugin-ra való kattintás előtt ki kell jelentkeznie.

Nekünk nincs befolyásunk arra, hogy a szolgáltató összegyűjti-e a személyes adatokat, és ha igen, milyen mennyiségben. Az adatgyűjtés mértéke és célja, ill. az adattárolás ideje sem ismert számunka. Abból kell kiindulni, hogy a szolgáltató legalább az IP-címet és a számítógépre vonatkozó információkat rögzíti és használja. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a szolgáltató sütiket telepít.

A szolgáltatók által nyújtott tájékoztatás

Az adatvédelem kezelésére vonatkozó további információkat az egyes szolgáltatók honlapjain olvashat:

 1. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland http://www.facebook.com/policy.php;
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 3. Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://twitter.com/privacy
 4. Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, California 94025, USA https://help.instagram.com/155833707900388

G. Az Önt, mint érintettet megillető jogok

Az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük és lehetőséget adunk Önnek arra, hogy erre vonatkozóan az Önt megillető jogokat a lehető legegyszerűbben tudja gyakorolni. Ezzel kapcsolatban bármikor megkereshet minket, írásban és e-mailben is felveheti velünk a kapcsolatot.  

Az adatvédelmi jog az Ön számára teljes körűen biztosítja az Érintetteket megillető jogokat az Adatkezelővel szemben az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan (tájékoztatáshoz való jog, az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések), melyekről Önt a következőkben tájékoztatjuk.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll tőlünk igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy az említett személyes adatokat feldolgoztuk-e.

Amennyiben ez az eset áll fenn, úgy Önt a továbbiakban megilleti a tájékoztatáshoz való jog az Ön, általunk feldolgozott személyes adataira és a következő információkra vonatkozóan:

 • a személyes adatok feldolgozásának célja;
 • az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái;
 • a Címzettek vagy a Címzettek kategóriái, melyek számára az Ön adatait esetlegesen továbbították vagy továbbítják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ill. az adatkezelés időtartamának meghatározására vonatkozó szempontok;
 • az érintett azon joga, mely alapján kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jog
 • arra vonatkozó információ, hogy honnan származnak a személyes adatok, amennyiben azokat nem Öntől gyűjtötték össze
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír
 • tájékoztatás arról, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet 46. cikke ételmében az adattovábbítás mely garanciák alapján történik a harmadik országokba

Amennyiben Ön tájékoztatáshoz való jogát gyakorolja, adatvédelmi tisztviselőnk bármikor szívesen áll rendelkezésére.

2. Helyesbítéshez valójog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Mi haladéktalanul törölni fogjuk az Ön adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

A törléshez való jog nem alkalmazható akkor, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, illetve ha egy jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Amennyiben Ön érvényesítette a helyesbítéséhez, a törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát az adatkezelővel szemben, úgy az adatkezelő kötelessége minden olyan címzettet tájékoztatni valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő tájékoztassa Önt ezekről a címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Továbbá Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog az adatkezelés ellen

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET 21. CIKKE SZERINT

AMENNYIBEN SAJÁT ÉRDEKEINKET MÉRLEGELVE, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TÚLNYOMÓRÉSZT JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN FELDOLGOZZUK, ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT ARRA, HOGY A SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL TILTAKOZZON EZEKNEK AZ ADATOKNAK A KEZELÉSE ELLEN A JÖVŐRE VONATKOZÓAN.

HA ÖN TILTAKOZIK AZ ADATKEZELÉS ELLEN, MI BEFEJEZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁT. AZONBAN FENNTARTJUK MAGUNKNAK AZ ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSÉRE A JOGOT, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AMELYEK JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDNAK.

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN.

HA ÖN TILTAKOZIK AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, AKKOR BEFEJEZZÜK AZ E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉST.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogait sérti, Ön jogosult - a más rendelkezésre álló közigazgatási vagy bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül – egy felügyeleti hatóságnál történő panasztételre.