Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalma

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az adatvédelem kérdése nagy jelentőséggel bír az ügyvezetésünk számára.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatból megtudja, hogyan kezeljük a számunkra megadott személyes adatokat, amikor az internetes oldalunkat és az ahhoz tartozó szolgáltatásokat használja. Továbbá azt is megtudja, hogy az Ön személyes adatainak védelmét hogyan biztosítjuk.

Adatvédelmi Nyilatkozatunkban többek között az alábbi pontokat fejtjük ki bővebben:

 • milyen személyes adatokat dolgozunk fel;
 • milyen célból dolgozzuk fel ezeket az adatokat;
 • mely jog alapján dolgozzuk fel ezeket az adatokat;
 • ezen adatok feldolgozására vonatkozóan Önt milyen jogok illetik meg.

A Habona Invest GmbH a személyes adatok feldolgozását elvégző adatkezelőként számtalan műszaki és szervezeti intézkedést hozott annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelmét lehetőleg hiánytalanul biztosítsa. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy az internetalapú adatátvitelnek alapvetően lehetnek hiányosságai a biztonság terén, így a teljes védelmet nem lehet garantálni.    

Az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban véghezvitt bármely változtatás esetén frissítjük az oldalunkat, hogy Önt folyamatosan tájékoztatni tudjuk arról, hogy a Habona Invest GmbH mely adatokat kezeli és használja.

B. Fogalommeghatározások

Adatvédelmi Nyilatkozatunk olyan kifejezéseket használ, melyeket az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) is használ. Annak érdekében, hogy Adatvédelmi Nyilatkozatunk értelmezését egyszerűbbé tegyük, ebben a bekezdésben elsősorban a fogalmak magyarázatait fogja megtalálni.

1. Személyes adatok, érintett személy

Személyes adatnak tekintendő bármely információ, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „érintett személyre”) vonatkozik.

Azonosíthatónak tekintjük azt a természetes személyt, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adatnak számítanak például: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító szám, banki adatok, jövedelem nagysága, IP-cím, személyautó rendszáma, vásárlók adatai az általuk lebonyolított rendelésekre vonatkozóan, ajánlólevelek, politikai nézetek.

2. Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása alatt a tárolt személyes adatok megjelölését értjük, jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

4. Adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

5. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében a személyes adatokat kezeli.

6. Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

7. Harmadik fél

A harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

8. Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

C. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) értelmében a www.pareus.it weboldalon az adatok feldolgozását az alábbi adatkezelő végzi:

Habona Invest GmbH

Ügyvezető társasági tagok:

Johannes Palla, Guido Küther

Westhafenplatz 6-8

60327 Frankfurt

Telefon: +49 69 4500158-0

Telefax: +49 69 4500158-88

E-Mail: info@habona.de

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban kérdései merülnének fel, bármikor szívesen állunk rendelkezésére. Vállalatunk adatvédelmi tisztviselője Jochen Schirlitzki, e-mail: datenschutz@pareus.it

D. Milyen személyes adatokat gyűjtünk össze a felhasználóktól a weboldalon?

A velünk való kapcsolatfelvétel keretében (pl. a weboldalunk megnyitásával, a kapcsolatfelvételi nyomtatványon elküldött adatok megküldésével vagy egy e-mail küldésével) személyes adatokat gyűjtünk össze.

1. A weboldalunk által automatikusan tárolt adatok

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: Weboldalunk összes felkeresését naplózzuk. Ebben mentésre kerülnek az IP-címek, a felkeresés időpontja, az átvitt adatmennyiség, a jelentés, hogy a felkeresés sikeres volt-e, a felhasznált böngésző valamint az adott számítógép operációs rendszerének típusa. Ezen kívül mentésre kerülnek azok a weboldalak, amelyekről Ön a mi internetes oldalunkra jutott és azok a weboldalak is, amelyeket Ön a mi weboldalunkon keresztül nyitott meg.  

Ezek az adatok egyetlen meghatározott személyhez sem köthetőek. Ezen adatoknak más adatforrásokkal való összevetését általában nem végezzük el.

A feldolgozás jogi alapja: Ezeket az adatokat a weboldalunk stabilitásának és működésének javítására irányuló jogos érdekünk alapján kezeljük. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont).

A feldolgozás célja: Az IP-cím ideiglenes tárolása azért szükséges, hogy a weboldal az Ön számítógépén megjelenhessen. Ehhez a felkeresés időtartama alatt tárolni kell az Ön IP-címét. A naplóadatok tárolására azért kerül sor, hogy a weboldal működőképessége biztosított legyen. Fenntartjuk magunknak a jogot ezen adatok utólagos ellenőrzésére, amennyiben konkrét jogsértő magatartásról szerzünk tudomást, ill. az esetleges támadások kivédése és a támadások büntetőjogi felelősségre vonása érdekében. A naplófájlokat az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használjuk fel és azokat harmadik fél számára nem továbbítjuk.  

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat akkor töröljük, amikor összegyűjtésük a céljuk elérése szempontjából már nem szükséges. Az adatrögzítés a weboldal rendelkezésre bocsátása esetén kerül sor, ha az adott felkeresésnek vége van. A naplófájlokat legkésőbb hét nappal később töröljük.

2. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelése, amikor Ön kapcsolatba lép velünk

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: Ha Ön egy adott kérésének tisztázása érdekében kapcsolatba lép velünk, összegyűjtjük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön eközben a rendelkezésünkre bocsát.

Ha Ön a kapcsolatfelvételi adatlapunkat használja, eltároljuk e-mail címét. Amennyiben Ön a telefonos kapcsolatfelvételt részesíti előnyben, úgy a telefonszámát és a visszahívás kívánt időpontját is megadhatja. Ezen felül Önnek lehetősége van arra, hogy vezeték- és utónevét önkéntesen megossza velünk.

Ön közvetlenül e-mailen vagy postai úton is felveheti a kapcsolatot velünk. Mindkét esetben tároljuk azokat az adatokat, melyeket Ön ily módon, önkéntesen közöl velünk.

A feldolgozás jogi alapja: Ezeket az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeljük. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

A feldolgozás célja: Személyes adatait csak kapcsolatfelvételre használjuk az Ön kérésének tisztázása keretében. Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon keresztül megadta számunkra vezeték- és utónevét, mi ezeket az adatokat kizárólag az Ön személyes megszólítására használjuk fel válaszunkban.  

Az adatkezelés időtartama: Ezeket az adatokat alapvetően töröljük, amint az Ön kérése tisztázásra került. Kérésének tartalmától függően azonban esetlegesen eleget kell tennünk dokumentációkészítési kötelezettségünknek, melynek keretében a továbbított adatokat hosszabb időn keresztül is tárolnunk kell.

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembe vételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

3. Adatkezelés az információs csomagok kezelése keretében

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: Amennyiben Ön a weboldalunkon rendeli meg információs csomagunkat, elmentjük az Ön vezeték- és utónevét, e-mail címét és telefonszámát.

Amennyiben Ön postai úton rendeli meg információs csomagunkat, elmentjük az Ön vezeték- és utónevét, levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát.

A feldolgozás jogi alapja: Ezeket az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeljük. (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET 6. cikk (1) bek. a) pont).

A feldolgozás célja: Az információs csomag reklámtevékenységünk részét képezi, mely segítségével termékeinket értékesítjük.

Az információs csomag megrendelése az Ön számára nem jár kötelezettségekkel. Az információs csomag megrendelésével Ön hozzájárulását adja számunkra, hogy egy későbbi időpontban e-mailen vagy telefonon felvegyük Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy Ön továbbra is érdeklődik-e még az információs csomagban leírt termékeink iránt. Amennyiben Ön a postai úton történő küldemény mellett dönt, akkor fenntartjuk magunknak továbbá a jogot, hogy felmerülő kérdéseinkkel kapcsolatban (például nagyobb rendelési mennyiségek esetében) felvegyük Önnel a kapcsolatot.

Amennyiben Ön nem szeretné személyes adatait megosztani velünk, a weboldalunkon közzétettünk az Ön számára is egy rövid áttekintést az általunk kínált termékekről. Ezeket az információkat bármikor megtekintheti személyes adatainak megadása nélkül is.  

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, míg Ön a számunkra adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembe vételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

4. Hírlevél

Honlapunkon keresztül Önnek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. A hírlevél a következő témákban nyújt Önnek tájékoztatást: információk a Pareus-ról, információk az építési projektről és az építkezés menetéről, információk a Pareus nyaraló ingatlanok értékesítéséről, információk a Pareus nyaraló ingatlanok bérbeadásáról, a Pareus nyaraló ingatlanok bérlésével kapcsolatos információk és ajánlatok, információk a Pareus termékeiről, akciók (pl.: születésnapi ajánlatok), Pareus-nyereményjáték, turisztikai információk Caorle-ról és információk az együttműködő partnerekről.

A hírlevelünkre való feliratkozáshoz az úgynevezett double-opt-in eljárást alkalmazzuk. Így Ön a feliratkozást követően kapni fog egy e-mailt, melyben arra kérjük, hogy a feliratkozását igazolja vissza. Ily módon biztosítjuk azt, hogy senki se tudjon idegen e-mail címről feljelentkezni.

A következőkben leírt adatkezelésekhez Ön a feliratkozás keretében adja hozzájárulását, ahol hivatkozunk a jelen Adatkezelési Nyilatkozatra valamint az Ön visszavonáshoz való jogára.

Az adatgyűjtés leírása: Mi azokat az adatokat gyűjtjük össze, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon rendelkezésünkre bocsát, és amelyekkel mi az Ön feliratkozását dokumentálni tudjuk.

Ezen felül statisztikai adatokat is gyűjtünk az Ön olvasási szokásainak kiértékeléséhez. Ez egy kb. 1x1 pixel nagyságú, láthatatlan képfálj, egy úgynevezett konverziós követőkód (tracking pixel) segítségével történik. Amint a hírlevél megnyitásakor ez a kép megjelenik és ezzel a szerverről lehívásra kerül, azonnal követhetővé válik, hogy a képet ki, mikor és honnan hívta le. Ezek az információk elmentésre és összegzésre kerülnek oly módon, hogy az megadja a megnyitások arányát. Amennyiben Ön a képek megjelenítését az e-mail rendszerében nem engedélyezi, úgy nem lehet megállapítani, hogy a hírlevelet megnyitották-e vagy sem.

Az adatfeldolgozás jogi alapja, mértéke és célja: Azok az adatok, melyeket Ön a feljelentkezés során a rendelkezésünkre bocsát a következők: vezeték- és utónév, e-mail cím és telefonszám. E-mail címének megadása a hírlevél megküldése szempontjából kötelező. Ezen kívül Ön szabadon dönthet arról, hogy megadja-e számunkra a vezeték- és utónevét, ill. telefonszámát, hogy személyre szabott hírlevelet tudjunk küldeni az Ön számára vagy kivételes esetekben fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulásával a hírlevelek megküldése céljából dolgozzuk fel (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pont).  

A feliratkozási folyamat alatt ezen kívül dokumentáció készítése céljából elmentjük a regisztráció dátumát és időpontját valamint az Ön IP-címét. Ezeket az adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján kezeljük, mivel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai értelmében az Ön hozzájárulását tudnunk kell bizonyítani.  

Statisztikai adatokat is gyűjtünk az Ön olvasási szokásainak kiértékelése céljából, hogy személyre szabott és az Ön érdeklődési körének megfelelő hírlevelet tudjuk küldeni az Ön számára. Az Ön hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pont) feldolgozott információk közül az alábbiak tartoznak ide:

 • a hírlevél megnyitásra kerül-e és ha igen, mely időpontban
 • a hírlevélen belül Ön melyik linkekre kattint rá
 • milyen gyakran és melyik időpontban kattint rá ezekre a linkekre
 • milyen rendszert és milyen böngészőt használ
 • az Ön IP-címe

 

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, míg Ön a számunkra adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A leiratkozott e-mail címeket azonban, mielőtt törölnénk, még legfeljebb 3 éven keresztül kezelhetjük, hogy az egykor számunkra adott hozzájárulást igazolni tudjuk. Ezeknek az e-mail címeknek a kezelése ebben az esetben az esetlegesen velünk szemben támasztott jogi igények elhárításának céljára korlátozódik.  

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembe vételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

Címzett: A hírlevelek kiküldése a következő hírlevélküldő szolgáltatón keresztül történik: Rocket Science Group amerikai vállalat, „MailChimp“, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. A hírlevélküldő szolgáltatóval kötött adatvédelmi megállapodást a következő linken tekintheti meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. A Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp rendelkezik a Privacy-Shield-egyezmény tanúsítványával és ennek megfelelően garantálja azt, hogy az európai adatvédelmi előírások által meghatározott szintet tartja (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében jogos érdekünk és az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikk (3) bek. 1. mondata értelmében az adatfeldolgozásra irányuló megbízási szerződés alapján a hírlevélküldő szolgáltató megbízásra kerül.

5. A nyereményjátékban való részvétel

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: A nyereményjáték keretében alkalmanként gyűjtünk adatokat. Normál esetben ez az Ön vezeték- és utónevét valamint e-mail címét érinti. További információkat és a nyereményjáték pontos leírását illetve adott esetben további információkat a továbbiakban általunk összegyűjtött személyes adatok vonatkozásában az adott részvételi feltételekben talál.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: Az Ön nyereményjátékban való részvételének keretében mindig kérjük az Ön adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulást. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, (1) bek. a) pont).

Az adatfeldolgozás célja: Az Ön adatait annak érdekében dolgozzuk fel, hogy részt tudjon venni a nyereményjátékban.

Ezen kívül Önnek lehetősége van arra, hogy a részvétel keretében feliratkozzon hírlevelünkre vagy hozzájáruljon ahhoz, hogy egyéb reklám célú eszközöket alkalmazzunk (mint pl.: információs anyagok e-mailen keresztül vagy postai úton történő megküldése vagy telefonos kikérdezések).

Ön akkor is részt vehet a nyereményjátékunkban, ha nem iratkozott fel hírlevelünkre vagy nem járult hozzá további reklám célú eszközeinkhez.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, míg Ön a számunkra adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembe vételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

6. Kötelező érvényű foglalás

Az adatfeldolgozás leírása és mértéke: A foglalás keretében az alábbi adatokat gyűjtjük össze Öntől: vezeték- és utónév, teljes levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, állampolgárság és az ingatlan, mely iránt érdeklődik.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: Az Ön adatait a szerződéskötés előkészítése érdekében dolgozzuk fel. (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az adatfeldolgozás célja: Ön megkapja a részletes információkat és a vásárláshoz szükséges dokumentumokat, amint rendelkezésre állnak. Ez az adásvételi szerződés megkötésének előkészítését szolgálja.

Az adatkezelés időtartama: A foglalás keretében kezeljük az Ön adatait a Pareus nyaraló ingatlanok értékesítési szakaszáig. Amennyiben az adásvételi szerződés létrejön, az értékesítési szakaszt követően is folytatjuk az Ön adatainak kezelését, de arról külön is tájékoztatjuk Önt még egyszer.

Visszavonás lehetősége: Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Jelen visszavonáshoz való jog figyelembe vételéhez elegendő egy nem hivatalos e-mail elküldése a datenschutz@pareus.it e-mail címre.

7. Sütik

A cookie (vagy süti) egy információcsomagot tartalmazó, kis szöveges fájl, mely egy weboldal megnyitása során kerül az Ön számítógépére. Amikor Ön a weboldalt újra megnyitja, akkor azt az Ön böngészője a süti segítségével felismeri. A sütik tudják tárolni a felhasználói beállításokat és az egyéb információkat.

Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy minden sütit elutasítson. Ezek működéséről tájékozódjon az egyes böngészőprogramok készítőinek használati útmutatójából. Az alábbi programok esetében itt találja meg ezeket:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-sütis

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/sütis-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/sütis.html

Sütik nélkül azonban a weboldal egyes funkciói vagy szolgáltatásai lehetséges, hogy nem fognak megfelelően működni.

Honlapunkon sütiket alkalmazunk. Azért alkalmazunk sütiket, hogy honlapunkat felhasználóbarátabbá tudjuk tenni. Internetes oldalunk néhány eleme szempontjából fontos, hogy a megnyitott böngészőoldal az oldalváltást követően is azonosítható legyen.

A sütikben a következő adatok kerülnek tárolásra:

 • selLanguage: nyelvi beállítások – 60 nap után törlésre kerül
 • cookieconsent_dismissed: tárolja az adatvédelmi előírás elfogadásáról szóló tájékoztatás állapotát, egy év után lejár
 • PHPSESSID: a szolgáltatások használatához elengedhetetlen beállítások (munkamenet-süti): a böngészőablak bezárását követően lejár

A weboldalunkon továbbá olyan sütiket is alkalmazunk, melyeket a Google Analytics helyez el. (A Google Analytics-ről további információkat a következő bekezdésben talál.)

 • __utma bis __utmz: Google Analytics: tárolási időtartam a böngészőablakok bezárása között és 2 év

A weboldalunkon alkalmazunk továbbá olyan sütiket is, melyeket a Google AdWords helyez el. (Erről további információkat a 9. bekezdésben talál.)

 • _ga:  tárolási idő 2 év
 • _gat: tárolási idő 1 nap
 • _gid: tárolási idő 2 nap

A weboldalunkon továbbá olyan sütiket is alkalmazunk, melyeket a Facebook-Pixel helyez el. (A Facebook-Pixel-ről további információkat a 10. bekezdésben talál.)

 • c_user: tárolási idő 90 nap
 • datr: tárolási idő 1460 nap
 • fr: tárolási idő 90 nap
 • pl: tárolási idő 90 nap
 • presence: végtelen
 • sb: 1460 nap
 • spin: 1 nap
 • wd: 7 nap
 • xs: 90 nap

Weboldalunk megnyitásakor a sütik és a Google Analytics alkalmazásáról tájékoztatjuk Önt és az ily módon felhasznált személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását beszerezzük (ún. opt-in-megoldás). Ezzel kapcsolatosan utalás történik erre az Adatvédelmi Nyilatkozatra.

Az adatfeldolgozás jogi alapja: Az alapműködést biztosító sütik használatára vonatkozóan a személyes adatok feldolgozásának jogi alapjául az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szolgál.

A sütik elemzés célú felhasználására vonatkozóan a személyes adatok feldolgozásának jogi alapjául az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szolgál, amennyiben a felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása rendelkezésre áll.

Az adatfeldolgozás célja: Az alapműködést biztosító sütik használata azt a célt szolgálja, hogy a weboldal használatát leegyszerűsítsük az Ön számára. Az internetes oldalunk egyes funkciói sütik használata nélkül nem működnek. Ezért is elengedhetetlen, hogy az internetböngészőt egy oldalváltást követően is azonosítani lehessen. Az alapműködést biztosító sütik által összegyűjtött felhasználói adatok alapján nem készítünk felhasználói profilokat. A fenti célokból eredően nekünk is jogos érdekünk fűződik a személyes adatok feldolgozásához az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.

Az elemző sütik használatának az a célja, hogy a weboldalunk minőségét és a tartalmakat javítsa. Az elemző sütik segítségével megtudjuk, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat és ez alapján folyamatosan optimalizálni tudjuk ajánlatunkat.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön számítógépére sütik kerülnek, melyek a mi oldalunkra bizonyos információkat továbbítanak. Ezért Ön felhasználóként a sütik használatát teljes mértékben ellenőrzése alatt tudja tartani. Az internetes böngészőjének beállításaiban elvégzett módosítással Ön kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik telepítését. A már tárolt sütiket bármikor ki lehet törölni, de ez automatikusan is működhet. Amennyiben a mi honlapunkra vonatkozóan a sütik használata nem aktív, úgy nagy valószínűséggel nem lehet teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

Visszavonás lehetősége: A fentiekben leírtak szerint Ön felhasználóként bármikor megakadályozhatja a sütik telepítését az internetes böngészőjének beállításaival. Ezen kívül az elemző sütik telepítéséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

8. A Google Analytics alkalmazása

Honlapunkon a Google Analytics szolgáltatását alkalmazzuk, ami a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") weboldal elemző szolgáltatása. A Google Analytics ún. sütiket, kisméretű adatcsomagokat, használ, melyeket az Ön számítógépe tárol és így az Ön segítségével ezek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Azok az információk (beleértve az Ön rövid IP-címét is), melyeket a sütik közvetítenek arról, hogy Ön hogy használja ezt a honlapot, általában az Amerikai Egyesült Államokban a Google szerverére kerülnek, és ott tárolják őket.

Ez a honlap a Google Analytics szolgáltatást kizárólag az "_anonymizeIp()" funkcióval veszi igénybe, ami az IP-cím névtelenítését, az IP-cím lerövidítésével biztosítja és így kizárja a webtulajdonos azonosíthatóságát. Ennek a funkciónak köszönhetően a Google már az Európai Unió tagországaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országokban lerövidíti az Ön IP-címét. Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy először továbbítják a teljes IP-címet a Google szerverére az Amerikai Egyesült Államokba és majd csak ott rövidítik le azt. Ezekben a kivételes esetekben ez az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében a felhasználói magatartás statisztikai célú elemzésére irányuló jogos érdekünk alapján történik és optimalizálási- és marketingcélokat szolgál.

Az általunk adott megbízás alapján a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy a weboldal használatát kiértékelje, és ez alapján jelentést készítsen a weboldalon észlelhető aktivitásról és további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos, szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A Google Analytics szolgáltatása keretében az Ön internetes böngészője által továbbított IP-címet a Google többi adataival nem vezetjük össze.  

A sütik tárolását a saját internetes böngésző szoftverének beállításaiban bármikor megakadályozhatja, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a weboldalnak nem minden funkcióját lehet használni teljes mértékben. Ezen kívül a sütik által közvetített adatokat és az Ön weboldal használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét is) a Google számára valamint ezen adatok feldolgozását a Google-n keresztül Ön bármikor megakadályozhatja, amennyiben Ön az alábbi linkre kattintva letölti és telepíti a Browser-Pulgin programot: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A Browser-Pulgin program alternatív megoldásaként vagy a mobil eszközökre készített internetes böngészőprogramon belül kattintson a következő Link-re, hogy telepíteni tudja az opt-out-süti-t, amely a Google Analytics működését a jövőben ezen a weboldalon megakadályozza (ez az opt-out-süti csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domain-re alkalmazható; ha ebben a böngészőprogramban ki akarja törölni a számítógépén tárolt sütiket, akkor kattintson újból a következő linkre: Google Analytics deaktivieren)

A Google LLC, melynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, rendelkezik az EU-USA Adatvédelmi Megállapodás, a „Privacy Shield“ tanúsítványával, mely az Európai Unióban érvényes adatvédelmi szint betartását garantálja.  

A Google Analytics által használt felhasználói adatok mértékére vonatkozóan további információkat a Google Adatvédelmi Nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

9. Google AdWords és Google Conversion-Tracking

Honlapunkon Google AdWord hirdetéseket használunk. A Google AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) hirdetési programja.

A Google AdWords egy úgynevezett Conversion-Tracking-et használ, mely során egy sütit telepítenek az Ön számítógépére, ha Ön rákkantint a Google által indított hirdetéseink egyikére.

Ezek e sütik 30 nap után érvényüket veszítik. Ha Ön a mi honlapunk bizonyos oldalait felkeresi, akkor a Google és mi is észleljük, hogy Ön rákattintott a hirdetésre és erre az oldalra került.

A Conversion-sütik segítségével nyert információk arra szolgálnak, hogy a honlapunk használatáról statisztikát tudjunk készíteni. Megtudhatjuk például azon felhasználók számát, akik rákattintottak egy hirdetésre. Olyan információk azonban nem kerülnek a birtokunkba, amelyekkel a felhasználókat azonosítani tudjuk.

Jogi alap: A Conversion-sütik telepítése az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, abból a célból, hogy mind hirdetéskínálatunkat, mind pedig hirdetéseinket optimalizálni tudjuk.

Visszavonás lehetősége: A fenti, „Sütik” c. bekezdésben leírtaknak megfelelően Ön bármikor megakadályozhatja a sütik telepítését. Amennyiben Ön ezt teszi, úgy Ön nem kerül bele a Conversion-Tracking statisztikákba. Kattintson a következő Link-re, hogy telepíteni tudja az opt-out-sütit, amely a Google AdWords működését a jövőben ezen a weboldalon megakadályozza (ez az opt-out-süti csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domain-re alkalmazható; ha ebben a böngészőprogramban ki akarja törölni a számítógépén tárolt sütiket, akkor kattintson újból a linkre).

10. Facebook Pixel (Facebook képpont)

Online kínálatunkon belül a Facebook közösségi média ún. „Facebook Pixel“ kódját használjuk, melyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. ha az Ön lakóhelye Európában van, akkor a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, (továbbiakban: “Facebook”) üzemelteti.

A Facebook Pixel egy 1x1 Pixel nagyságú átlátszó kép, amelyet a Facebookon kívülre a weboldalra telepítenek, majd ezeket Facebook tölti le a szervereire.

Minden egyes alkalommal, amikor a Facebook Pixel egy felhasználót lejelent, akkor a Facebook ezzel az információval együtt megtudja, hogy a felhasználó melyik böngészőprogramot használja, és megkapja az IP-címet, ill. a felhasználás időpontját. A Facebook azt is meg tudja határozni, hogy melyik Facebook felhasználó nyitotta meg az adott oldalt a Facebook Pixel segítségével. Továbbá látják azt is, hogy egy felhasználó egy Facebook Pixellel mit hajt végre (pl.: milyen termékeket nézett meg, milyen gombokra kattintott rá).

A Facebook Pixel segítségével a Facebook-nak lehetősége van arra, hogy Önt, mint a mi online ajánlatunk látogatóját a hirdetések (ún. „Facebook-Ads”-ek) célcsoportjaként határozza meg. Ennek megfelelően a Facebook Pixelt arra használjuk, hogy az általunk feladott Facebook-Ads hirdetések csak azokhoz a Facebook felhasználókhoz juthassanak el, akik érdeklődnek online ajánlatunk iránt. A Facebook Pixelek segítségével biztosítani szeretnénk azt is, hogy Facebook hirdetéseink a felhasználók potenciális érdeklődési körének megfeleljenek, és ne zaklatásként hassanak. A Facebook Pixelek segítségével a statisztikai és piackutatási célok meghatározására további következtetéseket tudunk levonni a Facebook hirdetéseink hatékonyságára vonatkozóan, melyekből látjuk, hogy a felhasználó a Facebook-hirdetésre való kattintást követően át került-e a weboldalunkra (ún. „Conversion”).    

Jogi alap: A Facebook Pixel használata az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, abból a célból, hogy mind hirdetéskínálatunkat, mind pedig hirdetéseinket optimalizálni tudjuk.

Visszavonás lehetősége: Kattintson a következő Link-re, hogy telepíteni tudja az opt-out-sütit, amely a Facebook adatrögzítését a jövőben ezen a weboldalon megakadályozza (ez az opt-out-süti csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domain-re alkalmazható; ha ebben a böngészőprogramban ki akarja törölni a számítógépén tárolt sütiket, akkor kattintson újból a linkre).

Az általunk feldolgozott személyes adatok címzettjeinek kategóriái

A Habona Invest GmbH Adatfeldolgozási Megbízási Szerződést kötött különböző informatikai szolgáltató vállalatokkal, hogy a honlap működését lehetővé tegye. Az adatfeldolgozás megbízottja az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a Címzett.

Adatfeldolgozási Megbízási Szerződéseket kötöttünk olyan informatikai szolgáltató vállalatokkal, amelyek a weboldalunkat elkészítik, programozzák, gondozzák, karban tartják, és különböző backup-szolgáltatásokat nyújtanak. Továbbá kötöttünk Adatfeldolgozási Megbízási Szerződéseket olyan informatikai vállalatokkal is, amelyek közösségi média kampányainkat megvalósítják és a webes követést segítő eszközöket (web tracking) felügyelik. Ezeknek a vállalatoknak a következő adatokhoz van hozzáférésük:

 • Naplóadatok
 • Olyan adatok, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi adatlapon keresztül vagy az információs anyagok megrendelése vagy a hírlevélre való feliratkozás során a rendelkezésünkre bocsátott
 • Olyan adatok, amelyeket a felhasznált sütik, a Google Analytics és Google AdWords alkalmazások segítségével vagy a Facebook Pixel felhasználásával gyűjtünk össze

F. Közösségi média plugin

Weboldalunkon úgynevezett közösségi média plugin-okat („Social Plugin”) használunk. Jelenleg ezek a plugin-ok a Facebook, a Twitter, a Google+ és az Instagram szolgálatában állnak. Ezeken a plugin-okon keresztül lehet az adatokat, mint ahogy a személyes adatokat is, az amerikai szolgáltatóknak elküldeni és adott esetben általuk felhasználni.

Személyes adatok védelmét biztosító eszközök, Shariff megoldások

Az Adatkezelő maga nem rögzíti a személyes adatokat a közösségi média plugin-okon keresztül és nem tart nyilván adatokat azok használatáról. Annak megakadályozása érdekében, hogy a felhasználói adatok az Ön tudomása nélkül az amerikai szolgáltatók számára továbbításra kerüljenek, úgynevezett Shariff megoldásokat alkalmazunk.  

További információkat a Shariff megoldásokkal kapcsolatban a Heise Medien Gmbh & Co. KG szolgáltató oldalain talál: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

A Shariff megoldás gondoskodik arról, hogy az egyes közösségi média plugin-ok szolgáltatói számára ne lehessen a személyes adatokat továbbítani, ha felkeresik a weboldalunkat. Csak ha rákattint a közösségi média plugin-ok egyikére, akkor lehet az adatokat a szolgáltató számára elküldeni és ott tárolni.

 

A szolgáltatók hozzáférése az adatokhoz

A szolgáltató csak akkor jut információhoz, ha Ön az ajánlatunk megfelelő aloldalát megnyitotta. Ehhez nem kell, hogy Önnek felhasználói fiókja legyen ennél a szolgáltatónál és bejelentkeznie sem kell. Ha azonban Ön a szolgáltatónál bejelentkezett, akkor ezeket az adatokat közvetlenül az Ön felhasználói fiókjához rendelik hozzá. Ha Ön a közösségi média plugin-ok egyikére rákattint és például az oldalt tovább linkeli, akkor a szolgáltató ezt az információt is elmenti az Ön felhasználói fiókjában és erről nyilvánosan értesíti az Ön kapcsolatait.

Ha Ön a szolgáltatónál nem szeretné, hogy a profilja Önhöz legyen rendelve, akkor a közösségi média plugin-ra való kattintás előtt ki kell jelentkeznie.

Nekünk nincs befolyásunk arra, hogy a szolgáltató összegyűjti-e a személyes adatokat, és ha igen, milyen mennyiségben. Az adatgyűjtés mértéke és célja, ill. az adattárolás ideje sem ismert számunka. Abból kell kiindulni, hogy a szolgáltató legalább az IP-címet és a számítógépre vonatkozó információkat rögzíti és használja. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a szolgáltató sütiket telepít.

A szolgáltatók által nyújtott tájékoztatás

Az adatvédelem kezelésére vonatkozó további információkat az egyes szolgáltatók honlapjain olvashat:

 1. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland http://www.facebook.com/policy.php;
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 3. Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://twitter.com/privacy
 4. Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, California 94025, USA https://help.instagram.com/155833707900388

G. Az Önt, mint érintettet megillető jogok

Az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük és lehetőséget adunk Önnek arra, hogy erre vonatkozóan az Önt megillető jogokat a lehető legegyszerűbben tudja gyakorolni. Ezzel kapcsolatban bármikor megkereshet minket, írásban és e-mailben is felveheti velünk a kapcsolatot.  

Az adatvédelmi jog az Ön számára teljes körűen biztosítja az Érintetteket megillető jogokat az Adatkezelővel szemben az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan (tájékoztatáshoz való jog, az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések), melyekről Önt a következőkben tájékoztatjuk.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll tőlünk igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy az említett személyes adatokat feldolgoztuk-e.

Amennyiben ez az eset áll fenn, úgy Önt a továbbiakban megilleti a tájékoztatáshoz való jog az Ön, általunk feldolgozott személyes adataira és a következő információkra vonatkozóan:

 • a személyes adatok feldolgozásának célja;
 • az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái;
 • a Címzettek vagy a Címzettek kategóriái, melyek számára az Ön adatait esetlegesen továbbították vagy továbbítják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ill. az adatkezelés időtartamának meghatározására vonatkozó szempontok;
 • az érintett azon joga, mely alapján kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jog
 • arra vonatkozó információ, hogy honnan származnak a személyes adatok, amennyiben azokat nem Öntől gyűjtötték össze
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír
 • tájékoztatás arról, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet 46. cikke ételmében az adattovábbítás mely garanciák alapján történik a harmadik országokba

Amennyiben Ön tájékoztatáshoz való jogát gyakorolja, adatvédelmi tisztviselőnk bármikor szívesen áll rendelkezésére.

2. Helyesbítéshez valójog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Mi haladéktalanul törölni fogjuk az Ön adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

A törléshez való jog nem alkalmazható akkor, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, illetve ha egy jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Amennyiben Ön érvényesítette a helyesbítéséhez, a törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát az adatkezelővel szemben, úgy az adatkezelő kötelessége minden olyan címzettet tájékoztatni valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő tájékoztassa Önt ezekről a címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Továbbá Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog az adatkezelés ellen

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET 21. CIKKE SZERINT

AMENNYIBEN SAJÁT ÉRDEKEINKET MÉRLEGELVE, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TÚLNYOMÓRÉSZT JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN FELDOLGOZZUK, ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT ARRA, HOGY A SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL TILTAKOZZON EZEKNEK AZ ADATOKNAK A KEZELÉSE ELLEN A JÖVŐRE VONATKOZÓAN.

HA ÖN TILTAKOZIK AZ ADATKEZELÉS ELLEN, MI BEFEJEZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁT. AZONBAN FENNTARTJUK MAGUNKNAK AZ ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSÉRE A JOGOT, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AMELYEK JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDNAK.

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN.

HA ÖN TILTAKOZIK AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, AKKOR BEFEJEZZÜK AZ E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉST.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogait sérti, Ön jogosult - a más rendelkezésre álló közigazgatási vagy bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül – egy felügyeleti hatóságnál történő panasztételre.